Dnes je pondelok 22. októbra 2018. Sviatok má Sergej zajtra má sviatok Alojzia .  

510-743-6053
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
(770) 335-9503
Nadácie
918-801-0305
Mediálne centrum
210-297-3512
5635211600
Výskum a vývoj
Protikorupèná linka
929-442-2031

    


Domovská stránka
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
Pozývame Vás na "Halloweenske pohladenie"

03 október 2018   web - Pozvánky - Oznamy  

Polievkový tím Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód (RDG a ZM) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach chce aj tento rok obháji prvenstvo v neobvyklej gastronomickej súaži s názvom Polievkový festival. Minulý rok porotu, ktorú tvorili samotní návštevníci- ochutnávaèi, oèarila najviac zo všetkých uvarených polievok práve špecialita pripravená našimi zamestnancami s názvom Mexická jeseò.  

Image
Polievkový festival 2017

Tento rok o víazstvo zabojuje šéfkuchárka Lucia Kocelková, ktorá zároveò polievku vymyslela a pomáha budú Renata Rogoòová, Marianna Výrostková a Simona Šebová. To, ko¾ko ingrediencií je potrebných na prípravu tohtoroènej pochúky,  pomohli vyráta naše pani kuchárky z nemocniènej jedálne. Keïže polievka má nádych halloweenu, prispôsobené sú tomu aj všetky ingrediencie. Aj keï recept samozrejme nevyzradíme, prezradi Vám dopredu môžeme aspoò to, že keï bola ochutnávka tohtoroènej lahôdky na oddelení, všetci sa oblizovali.

Image
Polievkový festival 2017

Celý tím RDG v spolupráci s OZ X-ray Vás pozýva ochutna ich kulinárske dielo už túto sobotu 13.10.2018 na Polievkovom festivale v priestoroch Kulturparku.

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 03 október 2018 )    
UNLP po novom dokáže geneticky vyšetri tkanivo niektorých typov nádorov do 3 hodín

03 október 2018   web - Udialo sa...  

Doteraz sme tieto vyšetrenia z nášho pracoviska patológie posielali do genetických laboratórií, èo však predåžilo èas vyšetrenia aj o nieko¾ko dní až týždòov. Výsledky mutaèného statusu urèitých génov a tým aj informácie o možnej lieèbe onkopacienta sa tak významne oddialili. Nie je ani potrebné upozoròova na fakt, že u onkologického pacienta je každý deò pri zaèatí lieèby ve¾mi dôležitý.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Oddelenie patológie UNLP Košice získalo na tento projekt finanènú podporu z 22. roèníka zbierky Dòa narcisov organizovanej Ligou proti rakovine. Išlo konkrétne o 5000 Eur, ktoré putovali priamo z rúk darcov na toto oddelenie, èo výrazne urýchli proces diagnostikovania nádorov. Konkrétne ide o vzorky pacientov s karcinómom p¾úc, èreva a malígneho melanómu (zhubný nádor kože). Prostriedky boli v plnej miere využité na zavedenie novej rýchlej diagnostickej metódy, ktorá umožòuje vyšetri na genetickej úrovni tkanivo nádoru onkologických pacientov už za pár hodín (2-3 hodiny).

„Na trh vstúpili nové možnosti rýchlej/statimovej diagnostiky základných prediktívnych molekulovo-genetických markerov, kde je možné vyšetrenie vykona do 3 hodín od definitívneho urèenia diagnózy. Na základe výsledkov z týchto vyšetrení je pacient lieèený špeciálnou terapiou. Èi bude pre neho vhodná a èi na òu bude dobre reagova nám pomáhajú odhali práve tieto analýzy nádorového tkaniva," uviedla RNDr. Lucia Fröhlichová z Oddelenia patológie.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Výhodou tohto uzavretého diagnostického systému je, že nevyžaduje genetické laboratórium s množstvom prístrojov a špeciálnych priestorov pre prípravu vzorky. Systém je schopný vykona vyšetrenie jednorázovo u jedného pacienta hneï po vložení tkanivovej vzorky do špeciálnej diagnostickej kazety, ktorá obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Laboratórium tak nemusí zbiera viac vzoriek na spustenie analýzy, ako je to u iných systémov a tým sa šetrí èas èakania na výsledky.

Prístroj pre analýzu je zatia¾ zapožièaný. Samotné prostriedky boli investované do nákupu špeciálnych diagnostických kaziet, v ktorých na malej èasti vzorky od jedného pacienta prebehne celá zložitá molekulovo-genetická analýza. Keïže tento systém má vysokú citlivos, zachytí aj malé množstvo nádorových buniek. Výhodou je aj to, že každý pacient sa vyšetruje individuálne v samostatnom diagnostickom protokole (diagnostická kazeta), èíže sa minimalizuje riziko kontaminácie, zámeny vzorky èi prípadnej inej chyby.

Vïaka darovaným prostriedkom vieme poskytova rýchly servis aj pre pacientov z iných pracovísk- minimálne v rámci regiónu, alebo pre pacientov s naliehavou potrebou vyšetrenia a následného nastavenia na vèasnú cielenú lieèbu.

Aj zavedením týchto vyšetrení pokraèujeme v trende priblíženia sa k najmodernejším molekulovo-patologickým pracoviskám a môžeme takto významne pomáha onkologickým pacientom. Tento systém je už využívaný na nieko¾kých popredných pracoviskách v Európe, v Èeskej republike a pod¾a dostupných informácií len na jednom pracovisku v rámci Slovenska mimo UNLP Košice.  

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 03 október 2018 )    
S pomocou dobrovo¾níkov sme ma¾ovali nemocnièný plot

26 september 2018   web - (925) 997-3149  

Plot lemujúci Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach dostal nový náter. Farbu sme vybrali tak, aby sme zachovali obvyklé farby nemocnice.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Nový modrý náter zdobí plot z Rastislavovej ulice dlhý 220 metrov. Jeho ma¾ovanie trvalo dva dni a do tejto akcie sa zapojilo asi 70 ¾udí. Keïže „brigádu" zorganizovala Mestská èas Juh v spolupráci s UNLP Košice v rámci týždòa dobrovo¾níctva, ruku k dielu priložili nie len dobrovo¾níci, ale aj zamestnanci oboch inštitúcií.

Pred náterom:

Image
Foto: Dionýz Kiss  

„Našim cie¾om bolo pomôc skrášli prostredie nemocnice ako aj mestskú èas. Plot bol pred samotným ma¾ovaním mechanicky ošetrený odstránením hrdze,  dozor a technickú podporu sme zabezpeèovali prostredníctvom svojich zamestnancov. Farbu ako aj ochranné prostriedky sme financovali z vlastných zdrojov, celkové náklady boli do 500 Eur. Všetkým zúèastneným za pomoc ve¾mi pekne ïakujeme," uviedol generálny riadite¾ UNLP Košice, MUDr. Milan Maïar. Keïže akcia mala pozitívne ohlasy, v ma¾ovaní plota z ostatných strán nemocnice chceme pokraèova opä po zime, teda v priebehu budúceho roka. 

Takto vyzeralo ma¾ovanie:

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Po ma¾ovaní:

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 03 október 2018 )    
Vïaka spolupráci sme dokonèili ïalšiu rekonštrukciu

06 september 2018   web - (873) 736-9194  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach dokonèila ïalšiu rekonštrukciu, ktorá nie len zlepší podmienky na pobyt v nemocnici našim pacientom, ale ušetrí aj nemalé výdavky.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

UNLP Košice sa snaží využíva rôzne formy a spôsoby zlepšenia prostredia a technického vybavenia priestorov nemocnice a preto h¾adá stále nové formy spolupráce. Tento rok sa nám v letných mesiacoch podarilo v spolupráci s obèianskym združením Spoloènos pre kriticky chorých  zrealizova spoloèný projekt  v prospech pacientov ako aj samotných zamestnancov.

Image
Foto: Dionýz Kiss

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 26 september 2018 )   Èíta viac...  
V UNLP Košice pokraèuje maratón opráv a rekonštrukcií

16 august 2018   web - Udialo sa...  

Na XVI. pavilóne boli na ženskom oddelení Psychiatrickej kliniky kompletne vymenené výplòové okenné konštrukcie  za úèelom zlepšenia tepelnoizolaèných vlastnosti s cie¾om zvýšenia tepelnej pohody  vnútorných priestorov.  

Image
Foto: Dionýz Kiss

Klinika tak zvýšila komfort nie len pre našich pacientov, ale aj pre personál. Súèasne pri výmene 11 okien prebehlo ma¾ovanie priestorov oddelenia ako aj výmena  èasti podlahových krytín. Realizácia bola zabezpeèená dodávate¾sky.  Ma¾ovanie priestorov a položenie  PVC  boli realizované vlastnými zamestnancami referátu údržby.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 16 august 2018 )    
<< Zaèiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 438-791-6511 10 (662) 892-7667 Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnute¾ný majetok
(905) 288-8495
(832) 349-9450
surfeit-taking
Kto je online?
Máme 519 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najèítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001